Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de vennootschap onder firma Arcarius Informatie Consultants en daartoe behorende of daaraan gelieerde ondernemingen, gevestigd en/of kantoorhoudende te Culemborg, ongeacht de handelsnaam die zij voeren [verder te noemen: Arcarius] en haar weder(contracts-)partijen [verder te noemen: Opdrachtgever].
1.     Aanbieding en overeenkomst  
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Arcarius goederen en/of diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert.
1.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 Alle aanbiedingen van Arcarius zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven, doch in alle gevallen maximaal 30 dagen geldig.
1.4 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de Opdrachtgever doet aan het voorgaande niets af.
1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van kracht en treden Arcarius en opdrachtgever in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 
2.     Prijs en betaling  
2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2.2 Alle facturen zullen door Opdrachtgever - zonder inhouding of korting - worden betaald
overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.
2.3 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet (geheel) binnen de overeengekomen termijn betaalt is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en over het openstaande bedrag de wettelijke (handels-)rente verschuldigd zijn.
2.4 Daarnaast heeft Arcarius recht op betaling door Opdrachtgever van buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15 % van de door Opdrachtgever verschuldigde hoofdsom met een minimum van  € 200,=, alles exclusief BTW.
2.5 Betalingen strekken, conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek, eerst in mindering op de in lid 4 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de reeds verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
 
3.     Ontbinding overeenkomst  
3.1 Indien de Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan wel op andere wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige overeenkomst, is Arcarius gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
3.2 Arcarius kan de overeenkomst in ieder geval met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien Opdrachtgever surséance van betaling of een (wettelijke) schuldsanering aanvraagt c.q. deze opdrachtgever wordt verleend of indien opdrachtgever anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, dan wel de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld dan wel anderszins de beschikkingsbevoegdheid over diens vermogen geheel of gedeeltelijk verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst(en) voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en deze uit de boedel volledig kan voldoen, onverminderd de plicht van de opdrachtgever om de geleden en/of te lijden schade aan Arcarius te vergoeden.
 
 
 
4.     Vertrouwelijke informatie  
4.1 Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven, deze enkel wordt verstrekt aan diegene die deze informatie nodig hebben, alsmede dat zij redelijkerwijs afdoende maatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie tegen onrechtmatig gebruik te beschermen.
4.2 Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid, alsmede wanneer zulks blijkt uit de aard en/of inhoud van de informatie, waaronder informatie over de organisatie van partijen mede omvattende (potentiële) rechten van Intellectueel Eigendom, haar zakelijke relaties, de te ontwikkelen/te leveren producten/goederen en diensten van partijen en informatie over de overeenkomst en/of de onderhandelingen.
 
5.     Voorbehoud van eigendom en rechten  
5.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde goederen/producten blijven eigendom van Arcarius, totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst en/of eerder overeenkomsten geleverde of te leveren goederen/producten of verrichte of te verrichten
werkzaamheden waarin begrepen rente en alle (incasso-) kosten volledig zijn voldaan.
5.2 (Eigendoms-)rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 
6.     Rechten van intellectuele of industriële eigendom  
6.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Arcarius of diens licentiegevers.
6.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in de
gebruiksrechtovereenkomst, bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Arcarius.
6.3 Arcarius zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door Arcarius zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat
Opdrachtgever Arcarius onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Arcarius.
 
7.     Medewerking door Opdrachtgever  
7.1 Opdrachtgever zal Arcarius steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens, inlichtingen apparatuur en werkruimte verschaffen en alle medewerking verlenen.
7.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door Arcarius te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
7.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Arcarius staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Arcarius in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven direct in rekening te brengen.
 
8.     Leveringstermijnen  
8.1 Alle door Arcarius genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Arcarius bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Arcarius niet in verzuim, evenmin indien sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 10.
8.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Arcarius en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden teneinde te trachten een voor beide partijen redelijke en aanvaardbare oplossing te bereiken.
 
9.     Aansprakelijkheid  
9.1 Arcarius aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt. De maximale aansprakelijkheid van Arcarius zal nimmer een hoger bedrag belopen dan het bedrag waarvoor de door Arcarius afgesloten verzekering in een voorkomend geval dekking biedt.
9.2 De totale aansprakelijkheid van Arcarius wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
9.3 In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan Euro 250.000 [tweehonderd vijftigduizend Euro].
9.4 De totale aansprakelijkheid van Arcarius voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan Euro 453.000 [vierhonderddrieënvijftig duizend Euro] per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
9.5 Aansprakelijkheid van Arcarius voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
9.6 De in voorgaande leden genoemde maximum bedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Arcarius.
9.7 De aansprakelijkheid van Arcarius wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Arcarius onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Arcarius ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Arcarius in staat is adequaat te reageren.
9.8 Ieder vorderingsrecht van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer betrekking hebbend op gebreken in de door Arcarius geleverde zaken/producten, vervalt indien:
a. de gebreken niet binnen de redelijke termijn als bedoeld in 9.7 en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Arcarius ter kennen zijn gebracht;
b. Opdrachtgever Arcarius geen/onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. Opdrachtgever de goederen/producten niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of opdrachtgever de goederen/producten heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door Arcarius voorzien;
d. de (in de individuele overeenkomst genoemde) garantietermijn is verstreken of, indien een dergelijke termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 2 maanden sinds de oplevertijd is verstreken.
9.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Arcarius meldt, doch in elk geval binnen acht dagen.
9.10 Opdrachtgever is verplicht de schade zoveel mogelijk te (doen) beperken.
 
10. Overmacht en ontbinding  
10.1 In geval van overmacht is Arcarius niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is en kan de Opdrachtgever Arcarius niet tot schadevergoeding aanspreken. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van Arcarius die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Arcarius kan worden gevergd (derhalve een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Waaronder in ieder geval: oorlog, onlusten, aanslagen en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, stroomstoring van energiebedrijf, epidemieën, gebrek aan grondstoffen en materialen, ondeugdelijke tekeningen en lijsten, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf van Arcarius, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Arcarius.
10.2 In geval de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de
overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
 
11. Rechtsopvolgers
11.1 Alle bepalingen en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten in deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle rechtsopvolgers onder algemene en bijzondere titel van zowel Arcarius als opdrachtgever tenzij partijen (alsdan) schriftelijk anders overeenkomen.
 
12. Boete, Toepasselijk recht en geschillen
12.1 Indien opdrachtgever, dan wel een van haar medewerkers of ingehuurde derden het bepaalde in de artikelen 4 en 6 overtreedt, verbeurt Arcarius een direct opeisbare, niet voor verrekening en/of matiging vatbare boete van EURO 10.000,00 (zegge: tienduizend Euro) per overtreding onverminderd de overige rechten van Arcarius waaronder het recht om volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen. 12.2 Alle overeenkomsten tussen Arcarius en Opdrachtgever alsmede deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.
12.3 De geschillen welke tussen Arcarius en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Arcarius met Opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Arnhem, doch niet eerder dan nadat een minnelijke regeling (op directieniveau) niet mogelijk is gebleken, onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen.